ޙަަސަން ފިޒާޙް Cover Image
User Image
Drag to reposition cover
ޙަަސަން ފިޒާޙް Profile Picture
  • 4 ޙިއްސާ ކޮއްފައި

  • ފިރިހެން
  • މަސައްކަތް ކުރާތަން މީރު އައިލެންޑް ރިޒޯޓް
  • ތައުލީމު ހާސިލްކުރީ ހިދާޔާ ސްކޫލް

  • އުޅެނީ Maldives
  • އުޅޭ ތަން ނ.މިލަދޫ
  • އިތުރު މައުލޫމާތު
  • އުފަން ރަށް: ނ މިލަދޫ