މަގުބޫލު ލިޔުންތައް


ހިންޏާއި މަސްކާށި ދޫނި
މުނިފޫހި

ހިންޏާއި މަސްކާށި ދޫނި..

މިވާހަކައިން ލިބޭ އިބުރަތަކީ ވަގުތަކީ ވަރަށް އަގުހުރި މުދަލެކޭ....އޭގެ ބޭނުން އެންމެ ރަގަނޅު ގޮތުގައ


ލިޔުނީ ޝާން ނިޝާން ކުރިން 25 ދުވަސް ކުރިން

سورة الضحى 1 ސޫރަތުލް ޞުޙާ
އެހެނިހެން

سورة الضحى 1 ސޫރަތުލް ޞުޙާ..

سورة الضحى 1 ސޫރަތުލް ޞުޙާ


ލިޔުނީ ޝާން ނިޝާން ކުރިން 2 months

ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ...
މީހުނާއި ގައުމިއްޔަތު

ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ.....

ހަޤީޤީ ޓެރަރިސްޓުންނަކީ...


ލިޔުނީ ޝާން ނިޝާން ކުރިން 2 months

ފުރާނައާއި ފުރާނަފުޅު!
މީހުނާއި ގައުމިއްޔަތު

ފުރާނައާއި ފުރާނަފުޅު!..

ނޯޓް: މިއީ ގާނޫނީ ވަކީލު މަހުފޫޒް ސައިދު ލިޔުއްވާފައިވާ ލިޔުމެކެވެ. މަހުފޫޒަކީ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝ


ލިޔުނީ Abdulla waheed ކުރިން 2 months

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަލީ އިލްތިމާސް ކުރައް
މީހުނާއި ގައުމިއްޔަތު

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ..

ކުށެއް ނެތް ސާފު ދިވެހިބަހުން ވާހަކަދެއްކުމަށް ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޝްރަފު ޢަ


ލިޔުނީ ޝާން ނިޝާން ކުރިން 2 months

ކަލިޔާ ބިރިންޖީ
އެހެނިހެން

ކަލިޔާ ބިރިންޖީ

މޫޙައްމަދު ދީދީ 20 ނޮވެމްބަރ 2010


ލިޔުނީ ޝާން ނިޝާން ކުރިން 2 months

ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން އެހާ ނުފޫޒުގަދަ ބަޔަކަށްވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟
ތާރީޙް

ވޯރާވިޔަފާރިވެރިން އެހާ ނުފޫޒު..

ލިޔުނީ މަރްޔަމް ސަނިއްޔާ ، ރޯޒްވިލާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ 21 އެޕްރީލް 2016


ލިޔުނީ ޝާން ނިޝާން ކުރިން 2 months

އެއްފައި ނެތް ކުއްޖެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެފައި!
މީހުނާއި ގައުމިއްޔަތު

އެއްފައި ނެތް ކުއްޖެއްގެ ފުރާނ..

ކޮންމެ ދެމަފިރިއެއްވެސް ހަޔާތެއް ފަށާނީ އުފާވެރި ދުޅަހެޔޮ ރަނގަޅު އާއިލާއެއް ބިނާކުރުމުގެ ފޮނި އުންމ


ލިޔުނީ އަބްދުﷲ ސައިމަން ކުރިން 2 months