މައިންޓަނެންސް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދަނީ

އެކުވެރިން ޑޮޓް ކޮމް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމައްޓަކައި

މަސައްކަތްތަކެއްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ

ފަހުން ޒިޔާރަތް ކޮއްލައްވާ ނުވަތައަޅުގަނޑުމެނާ ގުޅުއްވާ

— އެކުވެރިން