މަރުޙަބާ އެކުވެރިން

User

އެކުވެރިކަމުގައި ތެދުވެރިކަމަކީ

ކުރިމަގު އުޖާލާ ކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އެހީވެދޭނަންއެކުވެރިން ތިފަރާތުގެ ހަމަތައް އަބަދުވެސް ހިފަހައްޓަދޭނެއެކުވެރިން ތިބާގެ އަމިއްލަ ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމުކަމެއް އެހެންކަމުން ކޮންމެ އެކުވެރިއަކުވެސް އެބޭފުޅެއްގެ ވަނަވަރު ސައްޙަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރައްވާ

އެއްތަނަކުން ހުރިހާ މައުލޫމާތެއް

ލިޔުންތެރިންގެ މައުލޫމާތުލިޔެ ކިޔުންތެރިން މައުލޫމާތުކިޔާ ރައްކާކުރެވިދާނެ

Post
Share

ޓެގް ކޮއްލަބަލަ

ޓެގް ކޮއްގެން ތިބާ ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއް އާންމުންނާ ހަމަޔަށް ޙިއްސާ ކުރެވިދާނެ

އެންމެން ގުޅިގެން

އަޅުގަނޑުމެން އަބަދުވެސް ބޭނުންވަނީ އެއްބައިވަންތަ އެކުވެރިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސާބިތުވުން